Missie & visie

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en andere senioren die bij willen dragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld. Dit doet zij door het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij overheid en bedrijfsleven en van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame stabiele wereld mogelijk is als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Een wereld waarin we onze verantwoordelijkheid nemen. Waar het fijn is om in te leven en te genieten van de natuur en waar onze (achter)kleinkinderen ook nog kunnen genieten. En waarin alle toekomstige generaties een grote kans hebben op een menswaardig bestaan: een behoorlijk leven, schone lucht schoon drinkwater, voldoende eten, een goede woonplek, vrede en veiligheid.

Zorgen

Als grootouders maken wij ons ernstige zorgen over de wereld waarin onze kleinkinderen zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogsteprioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door overstromingen, extreme droogte, verwoestende stormen, misoogsten en vluchtelingenstromen.

In beweging brengen

Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. We hopen daarmee een andere doelgroep te bereiken dan vele andere milieuorganisaties. We realiseren ons dat grootouders die ons ondersteunen verschillende meningen kunnen hebben over de keuze van maatregelen en aanpak van de klimaatdoelstellingen en ook verschillende politieke overtuigingen hebben.

Belangen

We constateren dat de gevestigde economische belangen nog oppermachtig zijn, waardoor de politiek en het traditionele bedrijfsleven te terughoudend zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. Het besef moet doordringen dat juist investeren in duurzame productiemethoden en in maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken tot snelle innovatie en een bloeiende economie leidt.

Actieve overheid

De overheid moet een duurzaam klimaatbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij moet de overheid veel actiever werken aan het vergroten van het draagvlak bij de burgers voor de urgente en noodzakelijke maatregelen. Dit kan gebeuren door voorbeeldgedrag en voorlichting, gebaseerd op breed gedragen wetenschappelijke inzichten, maar ook door burgers vooraf te betrekken bij keuze en uitvoering van maatregelen.

Doelen

Wij willen bereiken dat snel een adequaat en sociaal klimaatbeleid, -internationaal, nationaal en regionaal-, wordt gevoerd om de leefwereld voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het gaat om de volgende doelen:

● De opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim beneden 2 (liefst1,5) °C ten opzichte van de pre-industriële periode (rond 1800). Dit is in 2015 vastgelegd in het klimaatverdrag van Parijs, waaraan alle landen van de wereld zich hebben gecommitteerd. Samenwerking met en tussen alle landen is hierbij essentieel.

● De netto emissie van broeikasgassen is in 2050 gereduceerd tot nul. Dit doel is vastgelegd in de Klimaatwet van de EU.

● Fossiele brandstoffen worden daarom zo snel mogelijk vervangen door duurzame vormen van energie. De CO2 uitstoot van bedrijven wordt belast en er worden duurzaamheidsnormen gesteld aan producten.

● Er wordt gestreefd naar een volledig circulaire economie waarbij afvalstoffen niet meer (zo min mogelijk) voorkomen en collectief welzijn en geluk leidend zijn in plaats van economische groei en steeds verder toenemende materiële welvaart.

● Binnen ons land zijn duurzame oplossingen bereikbaar voor iedere burger.

● De kosten van de aanpak om de schadelijke gevolgen van de klimaat verandering zoveel mogelijk te beperken worden eerlijk verdeeld over de landen. En deze eerlijkheid gebiedt dat de landen die het meeste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis de zwaarste lasten dragen.

● De biodiversiteit wordt hersteld, deze aanpak is onderdeel van een adequaat klimaatbeleid.

Eigen aandeel

Grootouders en andere senioren zelf worden zich meer bewust van de gevolgen van klimaatverandering en hun aandeel daarin. Zij nemen zelf op hun niveau maatregelen om die schade te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van verspilling, het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, het opwekken en gebruiken van duurzame energie, het bewuster consumeren, het eten van meer groente en plantaardige eiwitten, meer lopen, fietsen, gebruik maken van openbaar vervoer en minder vliegen. Zij proberen daarbij een voorbeeld te zijn voor alle (klein)kinderen en toekomstige generaties.

Spandoek Uitsnede
Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud